Regulamin reklamacji

1. Każdy uczestnik usługi oferowanej przez Eventun Sp. z o.o. ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności:
• świadczenia usługi w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
• niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu realizacji usługi.

2. Reklamację należy złożyć do Eventun Sp. z o.o. w formie:
• pisemnej – skierowanej na adres: Łącko 877, 33-390 Łącko
• e-mailowej – adres e-mail: szkolenia@eventun.pl.

3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
• częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi szkoleniowej,
• możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

7. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.