Efektywna komunikacja wspierająca współpracę i prowadząca do wzrostu efektywności menadżera


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności przekazu komunikatu w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje rozmówcy w sposób otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny. Będzie postępował profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych, odpowiedzialnie i rzetelnie wykonywał zadania. Rezultatem skutecznego komunikowania się będzie porozumienie, współdziałanie i tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów przedsiębiorstwa.

1

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

 • Stosuje zasady efektywnej komunikacji i formułuje poprawnie wypowiedzi
 • Słucha aktywnie i umie zadawać pytania
 • Ma wiedzę na temat poprawnego pisania (ortografia, gramatyka, interpunkcja itd.)
 • Rozróżnia sposoby przekazywania informacji i znaczenia komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji
 • Wypowiada się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny
 • Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami
 • Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości
 • Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat
 • Komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji
 • Postępuje profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych
 • Odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje swoją pracę
 • Etyczne postępuje
 
 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Czas trwania szkolenia:
2 dni