Regulamin szkoleń

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez Uczestnika/Płatnika wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonania pełnej wpłaty za wybrany pakiet szkoleniowy na podane konto Organizatora. Wypełniony formularz zamówienia oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy Organizatora  szkolenia@eventun.pl najpóźniej w terminie do 14 dni przed planowaną datą szkolenia.
 2. O ile nie postanowiono inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z cenami ustalonymi
  i opublikowanymi w formularzu zamówienia.
 3. Kwoty uiszczane przez Uczestnika/Płatnika za wybrane szkolenie/pakiet szkoleń stanowią zadatki i są bezzwrotne.
 4. Wybrane szkolenie/pakiet szkoleń należy opłacić najpóźniej do 7 dni od daty wpłaty zadatku.
 5. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora e-mailem w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Uczestnika/Płatnika formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem pełnej wpłaty za wybrane szkolenie/pakiet szkoleń.
 6. W momencie otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5, Uczestnik ma możliwość wybrania dogodnego terminu z ustalonego harmonogramu spotkań, w którym rozpocznie wybrane szkolenie/pakiet szkoleniowy w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania formularza zamówienia szkolenia.
 7. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w wybranym szkoleniu/pakiecie szkoleniowym tj. rezygnacja z formularza zamówienia jest możliwa w terminie 14 dni od podpisania przedmiotowego formularza przez Uczestnika/Płatnika i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych pod warunkiem przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy[1] w tym terminie zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnikowi/Płatnikowi zostanie zwrócona w 100% wartość dokonanej wpłaty wpłaconego przez niego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty odwołania szkolenia za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodniły, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział Uczestnika w innym szkoleniu.
 9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika/Płatnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 10. Zmiany terminu szkolenia wchodzącego w skład pakietu szkoleniowego można dokonać najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. W przypadku zmiany terminu szkolenia wchodzącego w sklad pakietu szkoleniowego w terminie pomiędzy 30 a 14 dni przed rozpoczęciem wyprawy powoduje, iż Organizator nabywa prawo do obciążenia Uczestnika/ Płatnika kosztami wartości 25% wynagrodzenia za dane szkolenie. W przypadku zmiany terminu wyprawy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje, iż Organizator nabywa prawo do obciążenia Uczestnika/Płatnika kosztami wartości 50 % wynagrodzenia za dane szkolenie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany miejsca lub terminu szkolenia w przypadku gdy pojawią się nieprzewidziane trudności (w przypadku takich zmian uczestnicy zostają poinformowani telefonicznie lub mailowo).
 12. Powyższy formularz zamówienia stanowi Umowę zawartą między Uczestnikiem/ Płatnikiem, a Organizatorem.
 13. Umowa została sporządzona w 2 jednoznacznie brzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
 14. Spory wynikłe z niniejszej umowy zostaną w pierwszej kolejności rozstrzygnięte na drodze polubownej lub przez Sąd właściwy dla siedziby Uczestnika/Płatnika.
 15. Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 16. Reklamacje dotyczące wypełniania przez Organizatora obowiązków określonych w umowie w tym dotyczące przeprowadzonych szkoleń należy kierować w formie pisemnej lub w formie mailowej na adres Organizatora wskazany w PKT. 1. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Uczestnika/Płatnika w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail. Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Uczestnika/Płatnika nie będą uwzględniane przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do kontaktu z klientem który nadesłał reklamację w zakresie koniecznym do uznania zasadności reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji organizator poinformuję składającego reklamację na adres email podany w zgłoszeniu.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika/Płatnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw przysługujących Konsumentowi oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowymi: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov. pl/wazne_adresy.php. Uczestnik/Płatnik będący Konsumentem posiada przykładowo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw mu przysługujących poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 18. Możliwe sposoby zadośćuczynienia w ramach rekomendacji:
  -Powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  -Zniżka 15% na kolejne szkolenie
  -Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych, kursów online.