Określanie celów i priorytetów w roli menadżera


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych, pracowników oraz całego przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą określać priorytety w wyznaczaniu celów, a także posiądą zdolność do ustalania i egzekwowania harmonogramów oraz terminów realizacji.

2022-03-27_22h05_41

Ramowy program szkolenia

 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Typy projektów
 • Niezbędne umiejętności i kompetencje
 • Czym jest zarządzanie kryzysowe i zarządzanie w konflikcie a zarządzanie strategiczne -
  podobieństwa, różnice, zasady i cele
 • Cechy działania zorganizowanego
 • Zarządzanie strategiczne w praktyce
 • Cechy dobrej organizacji działań
 • Cele strategiczne i operacyjne
 • Metoda SMART
 • Zarządzanie przez cele MBO (Management by Objective)
 • Umiejętność wyboru priorytetów – zależność działań
 • Matryca Eisenhower-a
 • Cykl Deminga
 • Zasady określania zasobów
 • Powiększanie zasobów i minimalizacja przeszkód
 • Jak zwiększyć skuteczność realizacji planów dzięki posiadanym zasobom?
 • Zasady i strategie (wsparcie i rozwój, delegowanie zadań, kontrola, organizacja, motywacja)
 • Komunikacja procesowa wsparciem zarządzania strategicznego
 • Zasady planowania
 • Tworzenie planów bieżących i długoterminowych
 • Kalendarz jako podstawowe narzędzie planowania
 • Narzędzia do planowania strategicznego
 •  Techniki produktywności w realizacji zadań
 • Jak poradzić sobie z prokrastynacją czyli “nie będę już odkładać nic na potem”
 • Samomotywacja nie jest potrzebna jeśli znasz swoje “dlaczego”?
 • Sposoby na skuteczne i szybkie realizowanie planów i zadań

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • Stosuje wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa
 • Definiuje zasady doskonalenia przedsiębiorstwa
 • Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów
 • Integruje działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji
 • Planuje i przeznacza zasoby w tym zasoby personalne na osiągnięcie wymagających celów
 • Określa problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania
 • Prawidłowo ocenia stopień realizacji celów przez pracowników, oraz egzekwować ich wykonanie
 • Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających
 • Patrzy perspektywicznie na wyniki, szczególnie w średnim okresie czasu, i podejmuje odpowiednie działania, na przykład przeciwdziałając działaniom konkurencji
 • Odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje swoją pracę
 • Podejmuje inicjatywę w działaniu
 • Kieruje się motywacją do osiągania celów
 
 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.
 

Czas trwania szkolenia:
2 dni